โครงการศึกษาเรื่องกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศ

หลักการและเหตุผล

ด้วยความที่ประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในช่วงกำลังพัฒนา แต่ละประเทศจึงมีโครงการการลงทุนอย่างมากมายเพื่อยกระดับประเทศตัวเอง เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งรัฐบาลของแต่ละประเทศสมาชิกได้มีนโยบายส่งเสริม เชื้อเชิญประเทศอื่น ๆ ที่มีศักยภาพเข้ามาลงทุนในประเทศตัวเองเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งหลาย ๆ ครั้ง มีการแก้ไข เพิ่มเติมกฎหมายการลงทุนเพื่อให้เอื้อต่อการลงทุนของต่างประเทศ ส่งผลให้การพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องคำนึงถึงนอกจากเรื่องการพัฒนาแล้ว การลงทุนจำเป็นต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจตามมาจากโครงการพัฒนานั้น ๆ ด้วย โดยเฉพาะผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และประชาชน ซึ่งที่ผ่านมามีตัวอย่างให้เห็นแล้วหลาย ๆ โครงการลงทุนเพื่อการพัฒนากลับสร้างความเสียหายกับคนท้องถิ่นที่โครงการตั้งอยู่ และบางโครงการยังส่งผลกระทบข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านจึงต้องปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้โดยการศึกษาสิ่งที่เป็นปัญหาและนำมาวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนต่อไป

โครงการนี้จะศึกษา วิจัย วิเคราะห์ด้านกฎหมาย และนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติข้ามประเทศ ที่ส่งผลหรืออาจส่งผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน โดยมุ่งเน้นศึกษาถึงการลงทุนข้ามชาติจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งและก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน ประชาชนต่อประเทศที่ไปลงทุนหรืออาจส่งผลกระทบไปยังประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ จากตัวโครงการ โดยทำการศึกษา วิเคราะห์ว่า โครงการนั้นๆมีมาตรการกรอบการลงทุนอย่างไร มีแนวปฏิบัติอะไรบ้างที่จะเป็นกรอบในการดำเนินโครงการให้เป็นโครงการพัฒนาแบบยั่งยืน รวมถึงมาตรการในการเยียวยาความเสียหาย ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะต่อสถาบันทางการเงินที่ให้การสนับสนุน, นักลงทุนข้ามชาติให้คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน ผลกระทบสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ให้เกิดเป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐานสำหรับการลงทุนต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อให้กลุ่มนักลงทุนข้ามชาติ และสถาบันทางการเงินที่ให้ทุนสนับสนุนโครงการได้ตระหนักและเคารพสิทธิของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการ

เพื่อให้เกิดมาตรฐานธรรมาภิบาลการลงทุนข้ามชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เพื่อให้เกิดมาตรการแนวทาง กรอบนโยบาย กฎหมาย ข้อควรปฏิบัติสำหรับการลงทุนข้ามชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคนี้

เป้าหมาย

นักกฎหมาย นักกิจกรรมในประเทศสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทำงานหรือมีความสนใจในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน

กิจกรรม

            ประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงานรัฐ, องค์กรภาคเอกชน, นักกฎหมาย และนักกิจกรรมจากกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทำงานและมีความสนใจเกี่ยวกับด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์การทำงาน

            จัดอบรมสัมมนาด้านข้อกฎหมายและนโยบายการลงทุนระหว่างประเทศ โดยเชิญตัวแทนประเทศสมาชิกที่มีความสนใจเข้าร่วมเพื่อให้มีข้อเสนอต่อรัฐบาลแต่ละประเทศในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรือนโยบายที่เกี่ยวต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักลงทุนข้าชาติด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม โครงการพัฒนาต่าง ๆ เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่และประเทศเพื่อนบ้าน

            เกิดมาตรการ แนวนโยบาย กฎ กติกา ที่เป็นมาตรฐานอันหนึ่งอันเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเรื่องของการลงทุนข้ามชาติ

 

 

--------

Scroll Up