โครงการฝึกอบรมกฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแก่นักกฎหมายอาเซียนรุ่นใหม่

หลักการและเหตุผล

ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทรัพยากรบนดิน และทรัพยากรใต้ดินเป็นจำนวนมาก โดยที่มาตรการป้องกันการรุกราน ทำลายทรัพยากรซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับภายในประเทศ กฎหมายลำดับรอง และนโยบายทั้งหลายยังมีปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับประชาชนรากหญ้า ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ ตลอดจนถึงประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้อง ยังไม่มีความเข้าใจชัดเจนกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตเพื่อกลายเป็นกำลังหลักในการพัฒนาชาติและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภายภาคหน้าก็มีน้อยคนที่จะทราบเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ อีกทั้งยังเข้าไม่ถึงสิทธิตามกฎหมาย ระเบียบ ต่าง ๆ ที่ใช้ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ จะเห็นได้จากหลายกรณีที่ผู้มีอำนาจรักษาการตามกฎหมาย ไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ จนส่งผลทำให้เกิดปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความตระหนักในเรื่องการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นต่อไป อีกทั้งเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีการเคลื่อนย้ายทั้งคน แรงงาน และทุนข้ามประเทศ มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีความจำเป็นที่ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คนรุ่นใหม่เหล่านี้เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตต่อๆไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกฎหมายและนักวิจัยรุ่นใหม่ จากทั้งประเทศไทย และโดยเฉพาะนักกฎหมายจากประเทศลุ่มแม่น้ำโขง จากประเทศในอาเซียน ซึ่งมีความสนใจในเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิทธิมนุษยชน ให้ทราบ เข้าใจถึงสิทธิของผู้ทรงสิทธิ และมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิ ทั้งในระดับกฎหมายภายในประเทศ กฎหมายระดับภูมิภาค และกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
 2. ทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมและการกระทำที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนในแต่ละรัฐ ตามกฎหมายภายในรัฐและกฎหมายระหว่างประเทศ
 3. ให้ความรู้ ความเข้าใจกับกระบวนการทำ EIA ในมุมมองที่ช่วยปกป้อง คุ้มครองสิทธิของประชาชน เพื่อการตั้งรับการดำเนินกระบวนการEIA ให้มีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อต่อยอดเผยแพร่ความรู้กระบวนการทำ EIA ให้กับชาวบ้านในพื้นที่เข้าใจได้
 5. เพื่อดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายนักกฎหมาย นักวิจัยรุ่นใหม่ เรื่องสิ่งแวดล้อมของประเทศลุ่มแม่น้ำโขง และหรือ เครือข่ายนักกฎหมาย นักวิจัย เรื่องสิ่งแวดล้อมประชาคมอาเซียน

เป้าหมาย

 1. พัฒนาศักยภาพของนักกฎหมายและนักวิจัยรุ่นใหม่ จากประเทศไทยและนักกฎหมายจากประเทศอาเซียน ที่มีความสนใจในเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิทธิมนุษยชน ให้ทราบ เข้าใจถึงสิทธิของผู้ทรงสิทธิ และมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิ ทั้งในระดับภายในประเทศ กฎหมายระดับภูมิภาค และกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
 2. มีข้อเสนอหรือแนวทางสำหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมและการกระทำที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนในแต่ละรัฐ ตามกฎหมายภายชองแต่ละประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ
 3. เพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมาย EIA อย่างมีประสิทธิภาพ ในการช่วยปกป้อง รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งล้อม
 4. เกิดเครือข่ายนักกฎหมาย นักวิจัย ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศสมาชิกภูมิภาคอาเซียน

กิจกรรม (แผนปฏิบัติงาน)

 1. จัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ
 2. จัดอบรมกระบวนการ วิธีการทำ EIA/EHIA ซึ่งเป็นเครื่องมือคุ้มครองสิทธิ ทั้งในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
 3. ลงพื้นที่เรียนรู้ประเด็นปัญหา การแก้ไขปัญหา จากเจ้าของพื้นที่ หรือกลุ่มนักกฎหมายสิ่งแวดล้อม เพื่อถอดบทเรียนการทำงาน และนำไปสู่การปรับใช้กับบริบทของแต่ละประเทศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. มีนักกฎหมายสิ่งแวดล้อม นักกฎหมายสิทธิมนุษยชนรุ่นใหม่ ที่เข้าใจประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนในลุ่มแม่น้ำโขง และกลุ่มประเทศอาเซียน
 2. มีนักกฎหมายสิ่งแวดล้อม นักกฎหมายสิทธิมนุษยชนรุ่นใหม่ เข้าใจข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน ทั้งระดับกฎหมายภายใน กฎหมายระดับภูมิภาค กฎหมายระดับประเทศ
 3. มีนักกฎหมายสิ่งแวดล้อม นักกฎหมายสิทธิมนุษยชนรุ่นใหม่ นำความรู้ความสามารถ ในประเด็นกฎหมายสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน ไปแก้ไขปัญหา และหรือ เยแพร่ความรู้ต่อไปในประเทศของตนได้
 4. เกิดการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายนักกฎหมายสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชนรุ่นใหม่ในระดับภูมิภาค

--------

Scroll Up