โครงการสร้างเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากประเทศไทยและประเทศอื่นอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และจุดประสงค์หลักของประชาคมคือการเสริมสร้างสมรรถภาพของประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจระดับประเทศและภูมิภาค ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการพัฒนาเหล่านั้นย่อมส่งกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ โดยเฉพาะการพัฒนาและการลงทุนข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ

มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเล็งเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นและกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นแต่ละประเทศไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เองเพียงลำพัง ตราบใดที่ทุกประเทศไม่ร่วมมือกันในการหาแนวทางเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน หามาตรการในการปกป้องผลกระทบทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและกำลังจะ

เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาต่าง ๆ มูลนิธิจึงมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อจะให้เกิดการทำงานร่วมกันของแต่ละประเทศสมาชิกในการปกป้อง รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคนี้ต่อไป

จุดประสงค์

เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาล องค์กรภาคเอกชน และประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

เกิดเครือข่ายสมาคมหรือกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่มีความสนใจและทำงานด้านการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันในฐานะประเทศกลุ่มอาเซียน

กิจกรรมหลัก

โครงการสร้างเครือข่ายและสร้างเสริมสมรรถภาพของเครือข่ายนักกฎหมายและนักกิจกรรมจะดำเนินการโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ศึกษาดูงานระหว่างองค์กรต่างๆ รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้ด้านการใช้เครื่องมือ กลไก ในการทำงานร่วมกันเพื่อปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนแต่ละประเทศ

--------

Scroll Up