โครงการเสริมสร้างสื่อสารสาธารณะ

หลักการและเหตุผล

ทำความเข้าใจกับสังคมและประชาชนทั่วไปให้เข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาที่จะตามมาอันเนื่องมาจากการพัฒนาโครงการในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง และหรือกลุ่มประเทศอาเซียน โดยข้อมูลข่าวสารของตัวโครงการนั้นยังเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับประชาชนในระดับรากหญ้าในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งรวมถึงกฎหมาย นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก็ยังเป็นปัญหาสำหรับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจให้ประชาชนที่อยู่พื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบการดำเนินการใด ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้น จนนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนากับทางภาครัฐเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนและเป็นการพัฒนาในแบบยั่งยืน จึงได้มีโครงการจัดทำสื่อ เพื่อใช้ในการนำเสนอข้อมูล ให้สามารถเข้าถึงภาคประชาชนที่มีความแตกต่างกันในความรู้ความเข้าใจ ในพื้นที่ต่างๆทั่วทั้งประชาคมอาเซียน รวมถึงกลุ่มเยาวชน และนักศึกษา ได้อย่างครอบคลุม

วัตถุประสงค์

  1. ใช้สื่อต่าง ๆ สร้างเสริมความเข้าใจให้ประชาชน ได้รับรู้ข้อมูลข่าสาร กฎหมาย นโยบายที่เกี่ยงข้องกับโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2. ใช้สื่อ ต่าง ๆ ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนเกี่ยวกับปัญหา สถานการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันของภูมิภาคอาเซียน

เป้าหมาย

ส่งเสริมความเข้าใจของภาคประชาสังคม เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรในลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อการพัฒนา

ซึ่งรวมถึงการลงทุนของกลุ่มทุนจากประเทศไทยในประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน

กิจกรรม

  1. จัดทำหนังสั้นเชิงสารคดีเกี่ยวกับการพัฒนาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและกลุ่มประเทศอาเซียน และเสนอแนวคิดด้านการใช้ทรัพยากร
  2. จัดประชุม และสัมมนาให้ความรู้แก่ภาคประชาชน รวมทั้งจัดเสวนากับภาคการศึกษา
  3. จัดประชุมกลุ่มผู้นำขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การพัฒนาในลุ่มแม่น้ำโขง และ/หรือกลุ่มประเทศอาเซียน
  4. จัดทำการถอดบทเรียนจากประเด็นปัญหารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอคดียุทธศาสตร์ที่ประชาชนได้ หรือไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำรายงาน
  5. นำเสนอคดียุทธศาสตร์ ในสามโครงการพัฒนาหลัก ซึ่งประชาชนได้ หรือไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งบทเรียนเหล่านั้นแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็ง สามัคคีของชุมชน และระดับความรู้ความเข้าใจของภาคประชาชน เกี่ยวกับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  6. สร้างความรู้วามเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกร้องและเยียวยา ต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาต่าง
  7. สร้างเครื่องมือ เช่น ละครเวที เพื่อถ่ายทอดปัญหาเกี่ยวกับโครงการพัฒนา และผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ

--------

Scroll Up