เกี่ยวกับ

มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนเป็นมูลนิธิและได้รับการอนุมัติเป็นมูลนิธิจากนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559

การดำเนินงานในปีพ.ศ.2561หลังจากได้รับการจดทะเบียนมุ่งเน้นการให้การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายกับบุคคลหรือองค์กรที่ทำงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยทำงานด้านการศึกษาวิจัยกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้สิทธิ เสรีภาพในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน

การดำเนินงานของมูลนิธิ เน้นการสร้างความเข้าใจและสร้างความร่วมมือทางด้านการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม กับองค์กรต่างๆ ที่ทำงานอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเด็นด้านการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน

โดยทางมูลนิธิจะเป็นองค์กรกลางเพื่อการประสานงานเพื่อให้เกิดการสร้างความร่วมมือในการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและให้การสนับสนุนแก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในภูมิภาคกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการทำงานร่วมกันให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมูลนิธิ

Message us