เมื่อ EIA ไม่ข้ามพรมแดน

EIA คือหลักประกันว่าโครงการขนาดใหญ่จะไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม แต่ปัจจุบัน  EIA ของโครงการขนาดใหญ่  เช่นเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้า ไม่ครอบคลุมผลกระทบข้ามพรมแดน ที่มีผลต่อนสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  ดังนั้นผู้มีส่วนได้เสียต้องตระหนักถึงผลกระทบข้ามพรมแดนและการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน

--------

Scroll Up