System

ความหายนะจากโครงการพัฒนาข้ามชาติ…ใครรับผิดชอบ?

โดย ดอกหญ้าสาละวิน ประเทศไทยเป็นที่ก้าวหน้าเรื่องการเคารพเสียงประชาชนด้านการดำเนินการโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ที่จะต้องทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environment… Read More

A case study of Hongsa Coal project

รายงานวิจัยเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าหงสา ชี้ สิ่งที่ชาวบ้านกังวลมากที่สุดคือ ผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรและสุขภาพ ที่เกิดจากสารปนเปื้อน… Read More

โครงการฝึกอบรมกฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแก่นักกฎหมายอาเซียนรุ่นใหม่

หลักการและเหตุผล ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทรัพยากรบนดิน และทรัพยากรใต้ดินเป็นจำนวนมาก… Read More

โครงการศึกษาเรื่องกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศ

หลักการและเหตุผล ด้วยความที่ประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในช่วงกำลังพัฒนา แต่ละประเทศจึงมีโครงการการลงทุนอย่างมากมายเพื่อยกระดับประเทศตัวเอง เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งรัฐบาลของแต่ละประเทศสมาชิกได้มีนโยบายส่งเสริม… Read More

โครงการสร้างเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หลักการและเหตุผล เนื่องจากประเทศไทยและประเทศอื่นอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และจุดประสงค์หลักของประชาคมคือการเสริมสร้างสมรรถภาพของประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจระดับประเทศและภูมิภาค ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการพัฒนาเหล่านั้นย่อมส่งกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ… Read More

1 2
Scroll Up