System

รายงานวิจัยเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าหงสา ชี้ สิ่งที่ชาวบ้านกังวลมากที่สุดคือ ผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรและสุขภาพ ที่เกิดจากสารปนเปื้อน มลพิษสะสม ในดิน น้ำ อากาศ และพืชอาหาร

รายงานวิจัยเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าหงสา ชี้ สิ่งที่ชาวบ้านกังวลมากที่สุด คือผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรและสุขภาพที่เกิดจากสารปนเปื้อน มลพิษสะสม… Read More

โครงการเสริมสร้างสื่อสารสาธารณะ

หลักการและเหตุผล ทำความเข้าใจกับสังคมและประชาชนทั่วไปให้เข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาที่จะตามมาอันเนื่องมาจากการพัฒนาโครงการในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง และหรือกลุ่มประเทศอาเซียน โดยข้อมูลข่าวสารของตัวโครงการนั้นยังเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับประชาชนในระดับรากหญ้าในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร… Read More

โครงการสร้างเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หลักการและเหตุผล เนื่องจากประเทศไทยและประเทศอื่นอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และจุดประสงค์หลักของประชาคมคือการเสริมสร้างสมรรถภาพของประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจระดับประเทศและภูมิภาค ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการพัฒนาเหล่านั้นย่อมส่งกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ… Read More

โครงการศึกษาเรื่องกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศ

หลักการและเหตุผล ด้วยความที่ประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในช่วงกำลังพัฒนา แต่ละประเทศจึงมีโครงการการลงทุนอย่างมากมายเพื่อยกระดับประเทศตัวเอง เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งรัฐบาลของแต่ละประเทศสมาชิกได้มีนโยบายส่งเสริม… Read More

รับสมัครผู้ที่สนใจเรียนรู้และปฏิบัติงานเพื่อสังคม ทางด้านสิ่งแวดล้อม

รับสมัครผู้ที่สนใจเรียนรู้และปฏิบัติงานเพื่อสังคม ทางด้านสิ่งแวดล้อมสามารถติดต่อสมัครกับสำนักงานมูลนิธิได้โดยตรง ตามทีอยู่ข้างล่าง ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์… Read More

1 2
Scroll Up