Dawei

มนต์เสน่ห์แห่งทวาย

  ทวาย เมืองหลวงของเขตปกครองตะนาวศรี ภูมิภาคล่างสุดของประเทศพม่า มีฝนตกชุกเกือบตลอดปี… Read More

Scroll Up